Политика за личните данни

Видове събирана от нас информация

На нашия сайт ние събираме както информация, свързана с персонално идентифициране, така и обща информация.

С цел постигане на по голяма яснота и краткост името на юридическото лице МДА Финанс е заменено от Macoins.

Персонално идентифицируемата (лична) информация се отнася до отделните индивиди, например: име, адрес, телефонен номер, e-mail, адрес и др. Ние събираме лична информация само от лица, които са ни я предоставили доброволно и съзнателно, като например чрез извършване на регистрация в нашия сайт, или чрез предоставяне на информация за име и адрес с искане за последващи контакти с нас. Ние не изискваме от вас да се регистрирате, или да ни предоставяте тази информация, само за да разгледате нашия сайт, за да получите достъп до неговото съдържание, или да направите покупка от него.

Общата събирателна информация се отнася например за това: колко потребители посещават сайта, до кои страници осъществяват достъп, каква информация даунлоудват (прехвърлят и записват), какви са използваните от потребителите уеб-браузъри и операционни системи, имената на доставчиците на интернет (напр. AOL) и т.н. Когато посещавате нашия сайт, ние автоматично събираме тази информация и я обединяваме с подобна информация, събирана от всички други посетители. Тази информация не ни предоставя възможност да ви идентифицираме персонално. Събирането на тази информация ни помага да определим как най-добре да приспособим нашия уебсайт към нашите потребители.

Как се събира информация

Както беше отбелязано по-горе, личната информация се събира от вас директно и с ваше знание. Така, когато вие се регистрирате на сайта, ние събираме информацията, която вие ни предоставяте. Когато участвате в промоция, ние събираме информацията, която е необходима за вас, за да участвате, и тази, която е необходима за нас, за да изпълним нашите задължения към вас. Когато ни изпращате e-mail, ние запазваме вашия e-mail адрес, за да можем да ви отговорим.

Конкурси, безплатни участия в тегления на жребий за награди и промоции

В нашите сайтове понякога има съобщения за извършвани от нас промоции, като в някои случаи ние можем да ви допускаме за участие по електронен път. При тези случаи ние ще използваме предоставената от вас информация за целите на провежданата промоция (напр. за да осъществим контакт с вас, ако сте победител). При изтичане на определен период от време, след приключване на промоцията, събраната лична информация от нашата база данни може да се използва, за организиране на повторни канпании, както и за уведомяването Ви за условията на новите кампании.

Анкети и проучвания

Понякога ние искаме от посетителите на нашите уебсайтове да попълват форми за участие, или да предоставят мнения за извършвани от нас проучвания или анкети. Проучванията ни помагат да разберем вашите нужди. В случай, че на нашия уебсайт са публикувани примерни отговори за избор при участие в проучванията, не се включва никаква информация, предоставяща възможности за персонално идентифициране. Когато вие участвате в някое от нашите проучвания, вие можете да сте сигурни, че в нашите бази данни ние не запазваме никаква лична информация за вас в резултат на проучването.

Как ние използваме вашата лична информация

С регистрацията си в сайта вие сте се съгласили изрично на последващи контакти с нас, или сте поискали да бъдете включени в нашия списък за изпращане на поща - така ние можем понякога да осъществяваме контакти с вас. Например, ние можем да ви изпращаме маркетингови или промоционални материали; можем да отговаряме на ваши коментари или искания за информация; или, ако това е необходимо, да потърсим контакт с вас в процеса на изпълнение на подадена от вас чрез нашия уебсайт заявка или запитване за продукт или услуга.

В раздела за електронна поща на нашия уебсайт ние искаме някои данни, които дават възможност за персонално идентифициране, например вашето име и телефонен номер. Ние използваме тази информация само при възникване на необходимост от директен контакт с вас, в случай, че нашите опити за осъществяване на контакт с вас посредством електронна поща са се оказали неуспешни. Ние използваме вашия адрес на електронната поща, за да изпращаме отговори на ваши съобщения и за никакви други цели, освен ако не сме получили вашето разрешение.

В раздел плащане ние изискваме от Вас вашите картови данни (номер на карта, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържател, автентикационни данни), но тази информация се ползва само от обслужващата Ви банка. "Macoins" в качеството си на търговец няма достъп до тази информация.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

- сигурността при въвеждане и пренос на картови данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка;

- автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);

- в допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ви банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by Visa и MasterCard SecureCode, в случай че сте регистрирани да ги използвате.

Ние използваме персоналната информация за вас и с цел подобряване на нашите маркетингови и промоционални дейности; за статистически анализ на използването на уебсайтовете; за подобряване на функционалните характеристики и съдържанието. Ние можем да използваме вашата лична информация,за да ви предоставяме съдържание, което е съобразено с вашите интереси, за които ние придобиваме представа на базата на предоставената ни от вас информация и на базата на проследяването на извършваните от вас дейности на сайта. Това, съобразено с персоналните нужди на потребителя съдържание, може да включва банери, информация за продукти и промоции. Основната цел на Macoins при събирането на лична информация е предоставянето на съдържателна и съобразена с вашите интереси информация при използване на нашите уебсайтове и интерактивните им услуги.

Трети страни, осигуряващи помощни услуги на Macoins

В процеса на осъществяване на своята дейност ние наемаме други компании и лица, които да изпълняват различни функции от наше име. Например, наемаме агенции, които да оказват съдействие при организиране на промоции за потребителите, при анализ на данни, при изпълнение на подадените от вас поръчки, както и да извършват обслужване на потребителите. Тези агенти могат да имат достъп до лична информация, ако това е необходимо за осъществяване на техните функции, изпълнявани за Macoins. Но на тях им е забранено да използват тази информация за други цели и от тях се изисква да запазват поверителност по отношение на информацията.

Споделяне и трансфер на данни

Ние не продаваме, не трансферираме и не разкриваме информацията на трети страни, позволяваща персонално идентифициране, която събираме чрез нашия уебсайт, без наличието на предварителното ви съгласие. Съществуват само няколко ограничени случая на изключения от това правило: Ние ще разкриваме информация в случаите, при които това е разрешено или се изисква по закон. Например, когато това е необходимо при разследване или за предотвратяване на престъпление. И също можем да разкриваме информация пред трети страни, които извършват за нас помощни услуги, както това е описано и при условията, посочени по-горе.

В някои случаи е възможно ние да споделим обобщена информация за нашите посетители с рекламни агенции, бизнес - партньори, спонсори и други трети страни в подкрепа на нашите усилия за разширяване и приспособяване към изискванията на потребителите на съдържанието и рекламите на нашия сайт.

Връзки към други сайтове на Macoins

Този сайт може да осигурява достъп до други уебсайтове на Macoins. Вие трябва да направите справка за политики, приложими за такива уебсайтове, тъй като е възможно да съществуват известни разлики в прилагането и действието на Условията за използване и Политиките за защита на личните данни.

Избор и контрол

Вие имате крайния (ултимативен) контрол върху информацията, даваща възможност за персонално идентифициране, която ни предоставяте на нашия сайт. Например, винаги можете да промените своя избор по отношение на осъществяването на последващи контакти като просто изпратите съобщение по e-mail на он-лайн екипа на посочения по-долу адрес, или като промените информацията в раздела с вашия Профил на сайта. Или, ако предпочитате, можете да се откажете изцяло от своята регистрация и ние своевременно ще предприемем действия за отстраняване на вашата информация, даваща възможност за вашето персонално идентифициране от нашата база данни. Изпратете e-mail на он-лайн екипа на посочения по-долу адрес в случай, че искате да бъде предприето това действие.

Важно обръщение към децата

Преди да предоставяте вашето име, адрес, e-mail адрес, или каквато и да е друга лична информация, винаги трябва да сте попитали вашите родтели дали можете да направите това.

Политика за поверителност по отношение на децата

Ние не събираме от деца информация, даваща възможност за персонално идентифициране, с цел създаване на база данни. Ние можем понякога да предлагаме промоции в тези области на нашия уебсайт, като конкурси или тегления на жребий за награди. При такива случаи ние можем да допуснем участието на деца с разрешение на техен родител или настойник. Ако родителят е разрешил участието на детето в промоцията и детето спечели, ние осъществяваме контакт с родителя (не с детето) за получаване на допълнителна лична информация, необходима за доставката на съответната награда. Ние не използваме личната информация на деца за никакви други цели, освен за администриране и изпълнение на промоцията.Не използваме информацията, за да изграждаме база данни и не споделяме информацията с трети страни (различни от компании, предоставящи помощни услуги, както е описано по-горе, или бизнес - партньори, с които е ясно, че провеждаме промоцията). Ние запазваме в нашата база данни личната информация както за децата, така и за родителите в рамките на разумно определен срок от време след приключване на промоциите, освен ако родителите не са поискали изрично нейното изтриване от нашите архиви.

Ние можем също да разрешим на дете да ни изпрати e-mail, или чрез нашия сайт да изпрати e-mail на свой приятел. Ние ще отговорим или ще доставим тези електронни съобщения, но не съхраняваме имената, адресите на електронната поща, нито самите електронни съобщения в нашата оперативна база данни. Ние не запазваме тази информация, нито я споделяме с трети страни (различни от компании, предоставящи помощни услуги, както е описано по-горе).

Всички родители, след като се идентифицират по съответния начин, могат да прегледат всяка лична информация, която ние сме събрали от техните деца, в случай, че информацията все още се пази в нашата оперативна база данни. Родителите могат също да поискат тази информация да бъде изтрита от нашата база данни и да откажат разрешение за по-нататъшно събиране или използване на информацията на техните деца. Ако вие сте родител и искате да упражните тези права, моля, потърсете контакт с онлайн екипа, както е описано по-долу.

Как да се свържете с нас

В случай, че имате някакви въпроси относно нашата Политика за поверителност, вие можете да се свържете с нас на следните имейли:

macoins@macoins.com

Ще се радваме да отговорим на вашите въпроси, или да се запознаем с вашите коментари.

Последно разглеждани